LIBERTAS ET FIDELITAS



                         epigramma

  Sergio e Paolo nei secoli Fedeli