LIBERTAS ET FIDELITAS                         epigramma

  Sergio e Paolo nei secoli Fedeli